Leasing algemeen

Hoe met leasing de beste resultaten te behalen, dat is wat LeaseConsult voor haar opdrachtgevers uitzoekt en desgewenst qua uitvoering begeleidt.

Bij leasing gaat het om het ontkoppelen van eigendom en gebruik van bedrijfsmiddelen door  uitbesteden:

uitbesteden van de investering

uitbesteden van beheer

uitbesteden van risico’s

Dit uitbesteden kan te maken hebben met de overtuiging dat het aanschaffen en/of het beheren van de kapitaalsgoederen beter kan gebeuren met minimale impact op de liquiditeit en zonder het betreffende object op de financiële balans te moeten activeren.

Hoe gaat Lease Consult te werk?

De meest voor de hand liggende aanpak vangt aan met het verzamelen van gegevens, wensen en eisen alsook een korte algemene beoordeling van de bestaande gang van zaken bij de opdrachtgever. Op basis daarvan worden suggesties gedaan omtrent het gebruiken van leasing: zowel beleidsmatig als de daadwerkelijke uitvoering van taken. Aldus wordt al snel duidelijk welke de mogelijkheden zijn voor aanvang of verbetering van de leasetoepassingen.

De bevindingen worden gepresenteerd in een beknopt verslag.  Vervolgens kan op elk van de deelgebieden verdere ondersteuning gegeven worden voor de door opdrachtgever gewenste nadere analyse van bestaande werkwijzen en/ of realisatie van verbeteringen.

Verantwoording

De werkzaamheden van Lease Consult worden maandelijks in rekening gebracht, per datum gespecificeerd naar onderwerp en bestede tijd.

.

Een zogenaamde “quick scan” omvat de beoordeling van:

  • Beleid ten aanzien van financiering, beheer en kostenbewaking

  • De met derden gemaakte of te maken afspraken

  • De kwaliteit van bestaande taakuitvoering (steekproeven)

  • Organisatorische aspecten